REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH I  ZASADY KORZYSTANIA
Z TRAS ZJAZDOWYCH OŚRODKA NARCIARSKIEGO  „BABA JAGA”  BODZENTYN

 1. Korzystanie z wyciągu orczykowego, „kotwicy” wymaga umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie.
 2. Należy przestrzegać zaleceń i wskazań obsługi. Osoby działające z naruszeniem prawa mogą być wykluczone z korzystania z wyciągu.
 3. Dzieci o wzroście do 1,10 cm nie mogą korzystać z wyciągu. Korzystanie z wyciągu przez dzieci o wzroście od 1,10 cm do 1,25 cm jest dopuszczalne jedynie pod nadzorem i za wyraźną zgodą osoby, która ukończy 15 r.ż.
 4. Jazda w kaskach do lat 16 obowiązkowa.
 5. Suwanie w wyciągu przed sobą dzieci może nastąpić przez osoby, które dysponują wystarczającymi umiejętnościami korzystania z wyciągu i ukończyły 15 r.ż.
 6. Trzymanie dzieci na ramionach w trakcie jazdy wyciągiem jest niedopuszczalne.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychoaktywnych są wykluczone z korzystania z wyciągu.
 8. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.
 9. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk, ”kotwicę”.
 10. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i narciarz/ snowboardzista wszedł na peron jazdy celem zajęcia miejsca na orczyku, „kotwicy”.
 11. O wypadkach i szkodach, którym ulega korzystający z wyciągu, należy niezwłocznie informować obsługę lub ratownika.
 12. Zakazuje się jazdy slalomem podczas wyciągania na wyciągu.
 13. W razie upadku należy szybko opuścić orczyk, „kotwicę” i usunąć się z toru jazdy.
 14. Nakazuje się jazdę pod liną trzymając się orczyka, „kotwicy” i nie szarpiąc nim/ą.
 15. Rozpoczęcie jazdy wyciągiem odbywa się tylko od dolnej stacji wyciągu.
 16. Na górnej stacji wyciągu po opuszczeniu orczyka, „kotwicy” należy szybko opuścić peron.
 17. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem, „kotwicą” bądź jego „rozkołysania”.
 18. Na orczyku „talerzykowym” może jechać tylko jedna osoba wyjątek stanowi orczyk podwójny typu „kotwica” gdzie jednocześnie mogą jechać dwie osoby.
 19. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
 20. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, „kotwicy”, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
 21. Orczyk i „kotwicę” należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania).
 22. Nie wolno puszczać orczyka, ”kotwicy” przed strefą wysiadania.
 23. Przy wysiadaniu należy opuścić tor jazdy w nakazanym kierunku.
 24. Nie wolno zatrzymywać się w górnej strefie  toru jazdy (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 25. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
 26. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 27. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.
 28. Na trasie zabronione jest: chodzenie pieszo, jeżdżenie na sankach i poruszanie się pojazdami mechanicznymi.
 29. Teren oznaczony taśmą, siatkami zabezpieczającymi i barierkami jest granicą trasy zjazdu. Zabrania się jazdy poza wyznaczonym obszarem.
 30. Dzieci do 7 lat mogą korzystać z obiektów pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 31. Dotykanie urządzeń elektrycznych jest zabronione i grozi porażeniem.
 32. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu bez podania przyczyny.
 33. Należy unikać zatrzymywania się na stoku.
 34. Wszyscy narciarze zobowiązani są do korzystania tylko z wyznaczonych tras zjazdowych, uważając na armatki, hydranty lub inne urządzenia.
 35. Osoby opuszczające wyznaczoną trasę zjazdową czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 36. Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie ośrodka narciarskiego może zostać usunięty z terenu obiektu.
 37. Trasa narciarska jest jednokierunkowa.
 38. Należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.
 39. Naturalnym elementem trasy zjazdowej są muldy śniegowe, oblodzenia powierzchni, zaspy – miejsca takie należy pokonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 40. Każda osoba korzystająca z wyciągów i stoku obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.

DZIAŁANIA RATWNICZE NA STACJI NARCARSKIEJ „BABA-JAGA” BODZENTYN:

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: służby ratownicze stacji.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE:
Numer Ratunkowy – 112
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

 

Należy stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi, a także do informacji znajdujących się na tablicach, trasach wyciągów i trasach zjazdowych!

KAŻDY UCZESTNIK KUPUJĄC BILET AKCEPTUJE POWYŻSZE WARUNKI ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH WJAZDÓW I ZJAZDÓW NARCIARSKICH!

 

 

 

26-010 Bodzentyn , ul. Kielecka 97
stokbabajaga@onet.pl   www.nartybodzentyn.pl